Tisková zpráva Dětí Země - Brno 10.4.1998
Děti Země - Brno, Jakubské nám. 7, 602 00 Brno, tel: 05/57 67 40, fax:05/57 62 50, E-mail: dz.brno@ecn.cz

Tisková zpráva Dětí Země - Brno
10.4.1998Výsledky anket Ropák roku 1997 a Zelená perla roku 1997

V časopise ALTERNATIVA, který vydává ekologické sdružení Děti Země, byly publikovány materiály "Spolku podkrušnohorských ropáků" (od M.W.Mlčocha), z nichž vyplývá, že na Zemi dochází k dichotomii dvou vysoce vyspělých druhů - Homo sapiens sapiens (člověka moudrého) a Petroleus mostensis (ropáka bahnomilného).

Celkem 101 členů nezávislé Komise ze 116 letos rozhodlo, kdo se stane vítězem 6.ročníku ankety "ROPÁK ROKU 1997" (osoba, která se prosazováním nějaké stavby či myšlenky, vydáním nějakého rozhodnutím či budováním nějaké stavby nejvíce zasloužila o poškození životního prostředí) a 3.ročníku ankety "ZELENÁ PERLA ROKU 1997" (o antiekologický výrok). Členy Komise jsou např. ekolog Ivan Dejmal, sociolog Jan Keller, filozof Erazim Kohák, písničkář Jaroslav Hutka, publicista Vladimír Just atd.

Anketa Ropák byla letos výjimečná tím, že do ní bylo celkem zasláno 39 návrhů na kandidáty (loni jich bylo 36), z nichž 8-členná odborná subkomise vybrala 12 nejvýznamnějších. Další zvláštností je také přítomnost dvou ředitelů odborů Bursíkova ministerstva životního prostředí (V.Obluk a B.Brix).

Do ankety o Zelenou perlu bylo zasláno 33 výroků (loni jich bylo 25), z nichž do druhého kola postoupilo 18. Nejvíce hodnocených výroků patřilo bývalému ministru dopravy a spojů Martinu Římanovi (celkem 3).


Titul Ropák roku 1997 získal
1.místo (235 bodů)

Ing.Stanislav Novotný,CSc., generální ředitel Povodí Moravy, a.s. Brno (JČ)

 • patří k nejtvrdším zastáncům technokratického řešení vodního hospodářství v ČR, přičemž se významně podílel na následujících stavbách:
 • jako autor projektu prosazuje výstavbu Vírského přivaděče pitné vody do Brna za 4 miliardy korun, přestože již bylo dříve několikrát dokázáno, že předpokládané množství vody 360 l/os./den (dnes 130 l/os./den) je zcela naddimenzované a odporuje světovým trendům (prostředky by naopak měly být investovány do úspor a oprav vodovodní sítě ve městě),
 • podporuje výstavbu přehrady Borovnice jako tzv. účinné technické opatření proti případným povodním,
 • trvale obhajuje vodní dílo Nové Mlýny, které zlikvidovalo 3000 ha nejcennějších mokřadů a lužních lesů a zničilo obec Mušov, přičemž se zasloužil i o to, že hladina střední a spodní zdrže nebyla trvale snížena dle dohody, dále znemožnil aspoň částečnou revitalizaci břehů dvou nádrží a návratu lesních společenstev na dno střední nádrže (opětovným zvýšením hladiny o 85 cm) a úmyslně a účelově nadhodnocuje jejich význam - jednou jako umělé povodně luhů na Soutoku, jindy jako ochrana před povodněmi,
 • jako ředitel správce toků odmítá nést vinu za letní povodně, když došlo k selhání jeho protipovodňové koncepce založené na ohrázování koryt a stavbě nádrží (dokonce manipuluje s údaji o funkci a významu přehrad proti povodním), přičemž jako řešení navrhuje bez důkladných analýz příčin, souvislostí a následků použít starý Státní vodohospodářský plán, podle něhož se mají vybudovat další technicky a finančně náročné stavby (např. přehrady Hanušovice a Mohelno na Moravě, Hřbety na Desné, Teplice na Bečvě), které by prý měly zabránit případným povodním.

 • Na dalších dvou místech se umístili tito kandidáti:

  2.místo (216 bodů)
  Ing.Martin Říman, bývalý ministr dopravy a spojů ČR (ČR)

  3.místo (156 bodů)
  Ing.František Hájek, generální ředitel TVX Bohemia důlní, a.s. (ZČ)


  Zelenou perlu roku 1997 získal
  1.místo (244 bodů)

  Petr Nečas - předseda výboru pro obranu a bezpečnost PS ČR:

  "Je třeba redukovat zákon o ochraně přírody, protože brání v podnikání. Zatím žel tomu brání skupina fundamentalistů v parlamentu."
  (porada starostů okresu Vsetín na okresním úřadě dne 11.7.1997)


  Na dalších dvou místech jsou tyto výroky:

  2.místo (160 bodů)
  Václav Klaus, bývalý předseda vlády ČR:

  "Snahou vědců je zblbnout svými pokusy zbytek společnosti, aby jim dávala stále více peněz..."

  odpověď vedoucímu experimentu posouzení vlivu skleníkového efektu na smrkové porosty v Beskydech Michala Marka, který se ho pokoušel přesvědčovat, že podobné studie mají smysl z článku Klaus označil skleníkový efekt za nesmysl (Mladá fronta Dnes, 14.6.1997)

  3.místo (132 bodů)
  Stanislav Hajný, starosta ÚMO Plzeň 3:

  "Budete si muset zvyknout na to, že řada zelených ploch, hřišť a podobně ustoupí nové zástavbě a parkovištím. Uvědomte si, že žijete ve městě ! "

  vysvětlil starosta zástupcům místních obyvatel, proč jim má stát pod okny místo hřiště a zeleně tzv. Pennymarket a parkoviště s kapacitou 800 aut/den


  Slavnostní vyhlášení výsledků obou anket s divadelním představením sdružení A.I.D.S. při ČSOP Veronica proběhne od 18 hodin v divadle Husa na provázku v Brně (Zelný trh 9). Účastnící také ochutnají ropákův dort.

  Připravil RNDr. Miroslav Patrik

  koordinátor anket


  Akci finančně podpořili: Environmental Partnership Brno, Open Society Fund Praha, Milieukontakt Oost-Europa Amsterdam a MŽP ČR.
  Stránku připravil Jan Rovenský: jan.rovensky@ecn.cz
  20.dubna 1998