Informační servis Dětí Země (RNDr.Jindřich Petrlík)
Centrum pro podporu občanů, Chlumova 17, 130 00 Praha ,tel./ fax: 22780052, www.detizeme.cz
Martin Skalský - tel. ,0606 168 026, e-mail: martin.skalsky@ecn.cz
RNDr. Jindřich Petrlík (tiskový mluvčí) - 0606 727 942, e-mail: jindrich.petrlik@ecn.cz


Tisková zpráva
Dětí Země
Praha,  30.8.2001


Stavební úřad v Úvalech zřejmě znovu poruší zákon
 Ministerstvo životního prostředí požaduje hodnocení vlivů 
lisovny ESSA Czech na životní prostředí, obec to ignoruje

Děti Země Vás zvou na:

Tento pátek proběhne kolaudační řízení na lisovnu plechů společnosti ESSA Czech v Úvalech u Prahy. Kladné rozhodnutí by znamenalo oficiální zprovoznění závodu. Stavba se však již od uvedení do zkušebního provozu loni v květnu potýká s řadou vážných problémů. Nejdříve majitelé okolních rodinných domků několik měsíců upozorňovali na neúnosný hluk. Později vyšlo najevo, že továrna je postavena v rozporu s územním plánem, neprošla hodnocením vlivů na životní prostředí a v územním i stavebním řízení došlo k řadě pochybení. Ministerstvo životního prostředí i odbor životního prostředí krajského úřadu upozorňují, že kolaudací dojde k dalšímu porušení zákona. Městský úřad v Úvalech všechny argumenty ignoruje.

Na poslední jednání o osudu lisovny karosérií pro automobilový průmysl ESSA Czech, které proběhlo v červenci, přišly kromě zástupců všech zainteresovaných státních orgánů také desítky místních občanů. Protože nebyli oficiálně pozváni, pokoušeli se je zástupci společnosti ESSA a okresního úřadu vykázat. Když neuspěli, snažili se lidi přesvědčit, že sousedství lisovny není tak zlé. ”Stavební úřad, starosta Úval, okresní hygienik, referát regionálního rozvoje okresního úřadu – ti všichni tvrdí, že dobré soužití továrny ESSA Czech a sousední kolonie rodinných domků je otázkou pár kosmetických úprav,” říká David Zapletal, mluvčí čerstvě založeného občanského sdružení Nové Úvaly. ”My jsme se ale dostatečně přesvědčili, že vedle lisovny se nedá bydlet. Fabrika tu stojí v rozporu se zákony, my jsme žádný zákon neporušili. Stále trváme na svém názoru: Buď lisovna, nebo domky.”

Začátek celé kauzy byl poměrně prostý. Město se v roce 1998 domluvilo se zahraničním investorem, že prostřednictvím stavební firmy vlastněné dvěma členy městského zastupitelstva postaví na městském pozemku výrobnu. Šlo o zjevný střet zájmů – obchod byl výhodný především pro majitele stavební firmy REBAC. Ta pak – zřejmě z ekonomických důvodů – předložila úřadům chybné podklady a obešla tím nákladný proces hodnocení vlivů stavby na životní prostředí. ”Zarážející je především to, že si žádný ze státních orgánů podvodu nevšimnul a jeden za druhým vydávaly povolující rozhodnutí. Překvapuje nás i arogance, s jakou se dnes stavební úřad, okresní úřad a okresní hygienik ke svému pochybení staví. Zcela bezohledně chtějí odpovědnost za svá špatná rozhodnutí přenést na desítky lidí, kteří si v dobré víře postavili na okraji Úval domky,” uvedl Martin Skalský z Centra pro podporu občanů Dětí Země. Dodává, že přiznat chybu se zřejmě všichni bojí proto, že ve hře jsou velké peníze – výstavba lisovny stála přes 300 miliónů korun, hodnota pozemků a rodinných domků je obdobná. ”Říci lidem, že si prostě vybrali na bydlení špatné místo a nedá se s tím nic dělat, je zjevně nejjednodušší způsob, jak problém smést ze stolu.”

Podle územního plánu měla v blízkosti Klánovického lesa vzniknout obytná zástavba a areál s obchody, kancelářemi, drobnými výrobnami a službami. Přibližně 90 lidí si tak zakoupilo pozemek u Úval s představou klidného bydlení v blízkosti jak lesa, tak potřebného zázemí. Ti z majitelů, kteří ještě ani nezačali stavět, od svých plánů dnes hromadně upouštějí a snaží se pozemek prodat. Všichni se shodují na tom, že v hluku továrny se nedá bydlet. Zároveň tvrdí, že pozemek v takto postižené lokalitě je prakticky neprodejný. Desítky lidí, kteří veškeré své prostředky investovali do stavby domů, však nemají jinou možnost, než v Úvalech zůstat.

Místní občané i sdružení Děti Země hodlají v protestech proti lisovně ESSA Czech v Úvalech pokračovat a využít všech zákonných prostředků k naplnění práva. Do dnešní době byly odeslány desítky stížností, podnětů k přezkoumání povolujících rozhodnutí a žádostí o informace na všechny příslušné státní orgány. Prakticky všechny však záležitost odmítly řešit. Pouze Ministerstvo životního prostředí trvá na naplnění platných zákonů a jednoznačně tvrdí, že státní orgány pochybily a továrnu dnes proto nelze zkolaudovat. Záležitostí se nemíní zabývat ani španělský majitel společnosti Grupo Estampaciones Sabadell. Prezident společnosti Jaime Bonet Balaguer zaslal Dětem Země dopis, v němž jejich argumenty označil za výmysly, které bezdůvodně poškozují ekonomické zájmy firmy a pohrozil soudní žalobou o náhradu vzniklých škod.

Příloha I. – Kolaudační řízení

Kolaudační řízení na závod ESSA Czech Úvaly u Prahy se koná na Stavebním úřadu v Úvalech v pátek 31.8.2001 od 9.00 hodin. Přítomni budou pravděpodobně pouze zástupci investora, stavebního úřadu a okresní hygienické stanice. Řízení je uzavřené, občané ani zástupci občanských sdružení se na ně tedy nedostanou. Někteří se však chystají přijít, aby dali najevo svůj názor a mohli osobně hovořit se zástupci jednotlivých státních orgánů.

Příloha II. – Stanovisko MŽP ze dne 1. 8. 2001

”Na základě obdržených podkladů a právních výkladů MŽP, uvedený záměr jednoznačně naplňuje dikci bodu 4.2 přílohy č. 2 zákona č. 244/92 Sb. o hodnocení vlivů na životní prostředí ”Strojírenská a elektrotechnická výroba s výrobní plochou nad 5.000 m2.” a podléhá tedy posouzení v procesu EIA…

Vzhledem k tomu, že dle obdržených podnětů je zřejmé, že pracovníci OkÚ Praha-východ a Krajského úřadu Středočeského kraje přítomní na jednání dne 19. 7. 2001 jsou pravděpodobně jiného názoru, je nutno uvést následující. Vyjádření příslušného ústředního orgánu státní správy… nepřísluší metodicky řízeným orgánům na úseku posuzování vlivů na životní prostředí zpochybňovat, ale používat.

Dále důrazně upozorňujeme na skutečnost, že povolujícím rozhodnutím dle §11 citovaného zákona, pro které je neopominutelným podkladem stanovisko o hodnocení vlivů na životní prostředí, je nejen územní rozhodnutí, stavební povolení, ale například i kolaudační rozhodnutí.

Na základě výše uvedeného je tedy jasně zřejmé, že předmětný záměr je třeba podrobit procesu EIA ve smyslu citovaného zákona a jeho výsledek předložit jako jeden z neopominutelných podkladů ke kolaudačnímu řízení. Oznámení a dokumentace bude předložena příslušnému orgánu, tj. Krajskému úřadu Středočeského kraje, který je v tomto případě příslušným orgánem pro řízení procesu EIA s tím, že součástí oznámení dle §5 cit. zákona bude rovněž vyjádření příslušného stavebního úřadu o souladu záměru se schválenou územně plánovací dokumentací.

MŽP bude tuto záležitost včetně procesu EIA i nadále sledovat.”

Příloha III. - Kontakty


Další informace o...
Dětech Země Další tiskové zprávy© Děti Země
30.8.2001