Vážení pøátelé

ve dvoumìsíèníku ALTERNATIVA, který vydává ekologické sdružení Dìti Zemì, a v dalších veøejných tiskovinách byly publikovány materiály Spolku podkrušnohorských ropákù, z nichž vyplývá, že na Zemi dochází k dichotomii dvou vysoce vyspìlých druhù - Homo sapiens sapiens (èlovìk moudrý) a Petroleus mostensis (ropák bahnomilný).

Petroleus mostensis byl naší i svìtové veøejnosti poprvé exaktnì popsán v »dokumentárním« filmu režiséra Jana Svìráka. Hlavním objektem zájmu však nebyl jenom výše zmínìný nový druh, který na Zemi, podle statistických výpoètù, brzy nahradí èlovìka, ale v druhém plánu i stav životního prostøedí u nás (zvláštì v severních Èechách).

Dìti Zemì organizují svìtovì ojedinìlou soutìž o titul »ROPÁK ROKU«. Ze zaslaných návrhù na kandidáty této prestižní soutìže vybírá 116-èlenná nezávislá Komise pouze jednoho, který se stane èlenem Galerie ropákù. Souèástí této soutìže je i soutìž o nejpitomìjší výrok z oblasti životního prostøedí.

Pozvánka na vyhlášení "vítěze soutěže" o titul ROPÁK ROKU 1996
36 navržených na titul ROPÁK ROKU 1996
12 konečných kandidátů na titul ROPÁK ROKU 1996
Kandidáti soutěže o NEJPITOMĚjŠÍ VÝROK ROKU 1996
Tisková zpráva Dětí Země k soutěži ROPÁK ROKU 1996Pøipravil: honza.holub@ecn.cz
Děti Země

4.dubna 1997