Která je která ?
Základní technické informace o konkurenčních trasách plzeňského obchvatu

Trasa KUO Trasa SUK2 Trasa SUK1 Vrch Valík


Trasa SUK 2

délka varianty 20443,54

V úseku trasy SUK 2 mezi Černicemi a Štěnovvicemi, kde trassa prochází mezi vrchem Val a Valík, je navržen tunel, který možn propojení významných krajinných prvků a biocentra.

Mimoúrovňové křižovatky

počet 2
délka větví 5 318 m
MÚK Černice jedná se o složitou křižovatku vyvintou v celkovéndélce cca 1500 m. Tato křižovatka řeší napojení přeložky silnice I/20 - lice K dráze, dále propojení se silnicí III/18021 St. Plzenec - Černice a napojení přeložky ssilnice I/20 na jihu Černic v blízkostti křižovatky silnice I/20 a silnice II/180
MÚK Litice křížení s přel. sil. I/27 vv km 80,652, křižovatka je řešena jako čtyřlístková

Přeložky

Kategorie I. třídy S 22,5/100, popř. S 22,5/80
II. třídy S 9,5/70
III. třídy S 7,5/60
celková délka úprav vozovek 1 775 m
celková délka úprav přeložek 14 980 m

Polní a lesní cesty

počet objektů 16
celková délka 5 905 m

Mostní objekty

počet mostů 26
z toho na dálnici 14
nad dálnicí 9

Tab. 1 Parametry hlavních mostů
Vodní tok délka přemostění délka mostu výška mostu
Úslava 512 m 540 m 26 m
Úhlava 419 m 442 m 25 m
Radbuza 406 m 426 m 17 m

Tunel Valík

Délka tunelu je 250 m. Tunel je ražený, sstaničení jeho portálů je v km 77,470 a 77,720. V příčném řezu je tunel navržen jako dvoulodní klenbová konstrukce se společnou střední nosnou stěnou. V levé tunelové troubě (pro směr jízdy na Prahu) má šířku vozovky 12 m a světlou výšku nad niveletou dálnice 7,95 m. V pravé tunelové troubě je šířka vozovky 11,5 m a světlá výška nad niveletou dálnice 7,35 m. Podélný sklon tunelu je 4,0% přičemž ve směru jízdy na Rozvadov klesá. Tunel je ražen v hloubce 20 m a výška nadloží je cca 12-15 m.

Směrové řeření

Použité poloměry směrových oblouků jsou v rozmezí 1 125 - 5 000 m. Délky přechodnic jsou podle doporučení normy. Oblouk o poloměru 4 750 m je navržen bez klopení. Oblouk o poloměru 5 000 m v oblasti Letkova, který je sevřřen mezi oblouky o poloměrech 2 000 m a 2 500 m, je navržen v jednostranném klopení.

Výškové vedení

Je navrženo s ohledem na mimoúrovvňová křížení ss ostatními komunikacemi, možnosti snadného odvvodnění trasy a na požadavek vyrovnaných zemních prací. Maximální použitý sklon je 4,0%,, minimální sklon je 0,5%. Poloměry zakružovacích oblouků jso u vypuklých oblouků v rozmezí 12 000-200 000 m, u vydutých v rozmezí 10 000-40 000 m.

Demolice

V rámci výstavby dálnice v trase SUK 2 nebo v ostatních variantách bude nutné vykoupit některé objekty (rodinné domky, rekreační chaty, zahradní chaty, haly, sportovní zařízení Sokol Černice), které se dostávají do kolize s vedením dálnice.


Varianta SUK 1

délka 21 031,69 m

Mimoúrovňové křižovatky

počet 3
délka větví 5 210 m
MÚK Černice křížení s přel. sil. I/20 v km 775,800, křižovatka je navržena ve tvaru čtyřlístku.
MÚK Litice křížení s přel. sil. I/27 v km 81,241, křižovatka je řešena obdobně jako MÚK Černice.
MÚK sil. I/20 se sil. II/180 křížení přeložky silnice I/20 s přeložkou ssilnice II/180 v km 1,275 přeložky silnice I/20, křižovatka je navržena ve tvaru delta

Přeložky

Kategorie I. třídy S 22,5/100
II. třídy S 9,5/70
III. třídy S 7,5/60
celková délka úprav vozovek 745 m
celková délka přeložek 9 945 m

Polní a lesní cesty

počet objektů 18
celková délka 6 650 m

Mostní objekty

počet mostů 28
z toho na dálnici 17
nad dálnicí 11

Tab. 2 Parametry hlavních mostů
Vodní tok délka přemostění délka mostu výška mostu
Úslava 522 m 540 m 30 m
Úhlava 198 m 217 m 15 m
Radbuza 406 m 426 m 17 m

Směrové řešení

Použité poloměry směrových oblouků jsou v rozmezí 1250-4750 m, délky přechodnic odpovídají doporučení normy. Oblouk o poloměru 4 750 m je navržen bez dostředného sklonu.

Výškové vedení

Je navrženo s ohledem na mimoúrovňová křížení s ostatními komunikacemi, možnost snadného odvodnění trasy a ve snaze o vyrovnané zemní práce. Maximální použitý sklon je 3,97%, minimální použitý sklon je 0,7%. Poloměry zakružovacích obloků jso v rozmezí 12 000 - 150 000 m u vypuklých oblouků a 10 000 - 80 000 m u vydutých oblouků.


Varianta KUO

délka varianty 19 675 m

Mimoúrovňové křižovatky

počet 2
délka větví 5 000 m
MÚK Černice křížení s přeložkou sil. I/20 v km 74,175, křižovatka je navržena ve tvaru čtyřlístku
MÚK Litice křížení s přeložkou sil. I/27 v km 79,550, křižovatka je řešena obdobně jako MÚK Černice

Přeložky a úpravy silnic I. až III. třídy

kategorie I. tř. (sil.I/20,I/27) S 22,5/100
II. tř. S 9,5/70
III. tř. S 7,5/60
celková délka úprav vozovek 760 m
celková délka přeložek 6 070 m (odhad Pragoprojektu Praha)

Polní a lesní cesty

počet objektů 9
celková délka 4 374 m (údaje jsou
převzaty z varianty KU)

Mostní objekty

počet mostů 21
z toho na dálnici 11
nad dálnicí 10

Tab. 3 Parametry hlavních mostů
Vodní tok délka přemostění délka mostu výška mostu
Úslava 625 m 630 m 22 m
Úhlava 275 m 300 m 13,5 m
Radbuza 804 m 822 m 22 m

Tunel Černice

Délka tunelu je 650 m. Objekt tunelu je shodný s variantou KU. Tunel je navržen v max. hloubce 11 m a výška nadloží je max. 2,5 m. Tunel je hloubený o dvou tunelových troubách, boky tvoří pilotové stěny a střední železobetonová stěna, zakrytí tvoří železobetonové obloukové prefabrikáty. Staničení portálů je v km 74,650 a 75,450. Světlá šířka tunel je 2x13,30 m. Světlá výška je max. 7,55 m. Tunel je veden v přímce o proměnném podélném sklonu od 1,84 do 3,50%. Šířkové uspořádání je navrženo s přídatnými pruhy po obou stranách (stoupací ve směru na Prahu a zrychlovací ve směru na Rozvadov.

Směrové a výškové řešení

Směrové a výškové řešení bude odpovídat normě.

Úroveň navrženého technického řešení

Úroveň navrhovaného řešení komunikace odpovídá standardu zemí ES, splňuje ustanovení ČSN 73 6101 a ČSN 73 6102 a kvalitativních podmínek ŘSD ČR.


Další informace o...
Interaktivní mapka variant ...dálničním obchvatu Plzně sekci "Za ekologicky čistou dopravu" Dětech Země - Plzeň Dětech Země
© Děti Země, Jan Rovenský
21.7.1999