Hlavní připomínky k dokumentaci EIA pro stavbu plzeňského obchvatu


1. Formální připomínky:

 • Zpracovatelem dokumentace o hodnocení vlivů je Pragoprojekt Praha a.s., který je současně generálním projektantem stavby. Dle našeho názoru se jedná o jasný střet zájmů, který již předem vyloučil skutečně objektivní zpracování dokumentace.

 • Pragoprojekt Praha a.s. nesplňuje podmínky § 6 zák.č.244/1992 Sb. protože není oprávněnou osobou s osvědčením odborné způsobilosti podle odst. (4). Předložená dokumentace tedy nesplňuje podmínky zákona.

 • Dokumentace rozeslaná dotčeným orgánům a veřejnosti k vyjádření je neúplná, neboť neobsahuje podklady, na základě kterých byla zpracována a na které je v ní a průvodním dopise uvedeno několik odkazů. Jedná se přitom o materiály zásadní povahy (hluková studie, studie zdravotních rizik), bez níž jsou její závěry neověřitelné.

 • Dokumentace nesplňuje podmínky přílohy 3. zákona, protože neobsahuje části hodnocení závazně požadovaná touto přílohou. Jedná se například o:

  2. Věcné připomínky:

 • Celkové porovnání variant a závěrečné hodnocení (části C.III.G., C.X) často neodpovídá dílčím závěrům jednotlivých částí dokumentace (hluk, vliv na ovzduší)

 • Dílčí závěry jednotlivých částí dokumentace jsou nezřídka v rozporu s fakty, ze kterých vychází (např. hodnocení zdravotních rizik populace - tab. 22, 23, 24, str 108)

 • Dílčím hodnoceným ukazatelům, které se v posuzování vyskytují opakovaně, je na různých místech dokumentace přikládán rozdílný význam, přitom vždy zřetelně tendenčně ve prospěch varianty SUK2 (hluk, krajinářské hodnocení, závěry rozptylové studie, počet dotčených obyvatel)

 • Některá hodnocení a závěry nejsou doloženy, u některých chybí popis použitých metod hodnocení (podzemní voda, vliv na ovzduší a klima, vliv na antropogenní systémy...)

 • Množství roční sumy emisí jednotlivých škodlivin (NOx a benzenu) bylo stanoveno na základě zcela nedostačujícího teoretického vzorce nezohledňujícího výrazný rozdíl převýšení posuzovaných tras. Trasa SUK2 má přitom více úseků s hraničními parametry čtyřprocentního podélného sklonu, což má dopad na rozsah přídavných pruhů pro pomalá vozidla a s tím související nároky na pozemky, zvýšené stavební i provozní náklady, ale především zhoršení hygienických podmínek v souběhu s těmito úseky

 • V části C.III.A.7, posuzující pravděpodobnou nehodovost v porovnávaných trasách nejsou zohledněny výškové a směrové parametry, dohledná vzdálenost, a psychologické podmínky. V nejzatíženějším úseku trasy (mezi MÚK s I/20 a I/27) je dosaženo téměř hraničních technických parametrů pro stavbu D 26,5/120, a to jak z hlediska směrového, tak zejména z hlediska výškového návrhu trasy. Zhodnocena není ani dostupnost lékařské pomoci - pro výše uvedený úsek přitom existuje až trojnásobný doložitelný časový rozdíl ve prospěch varianty KUO v případě vybudování technického sjezdu u Radobyčic.

 • Dokumentace se žádným způsobem nezabývá vlivem, který budou mít na ŽP vyvolané investiční akce, které však jsou nedílnou součástí posuzované stavby (Ühlavský kanalizační sběrač, přivaděč I/27 - úsek MÚK - Tyršův sad). Vliv těchto staveb je přitom natolik závažný, že v případě jejich samostatné realizace by podléhaly posouzení vlivů na ŽP podle zák.č. 244/1992 Sb. Jedná se o zásadní nedostatek předložené dokumentace.

 • Zásah do navržených, ale dosud neexistujících součásti ÚSES (zejména biokoridorů) plánovaných v trase KUO je v dokumentaci účelově posuzován jako stejně závažný, jako zásah do již existujících a funkčních součástí ÚSES. Dokumentace ignoruje možnost úpravy navržených, ale dosud nerealizovaných částí M ÚSES v okrese Plzeň - město v návaznosti na umístění trasy dálnice. Oproti tomu schválené části ÚSES v okrese Plzeň - jih, (zejména ty jejich části, obsažené v platném územním plánu SÚ Štěnovice) dokumentace zcela přehlíží a jejich existenci utajuje. Tím je zásadně zkresleno srovnání obou uvedených tras v souvislosti s jejich dopadem na ekologickou stabilitu sledovaného území. Toto zkreslení se promítá i do přiložených grafických podkladů.

 • Zcela chybí posouzení vlivů emisí z dopravy na ekosystémy, jejich složky a funkce. Zvláště významné jsou v této souvislosti oxidy dusíku a přízemní ozón (ten dokumentace ani nezmiňuje), které mají závažný vliv zejména na vegetaci v blízkosti dálnice, a to jak na hospodářské plodiny, tak přírodní ekosystémy. Příslušná část C.III.B. se zabývá pouze přímou destrukcí přírodních společenství v trase dálnice v souvislosti s její výstavbou, ale jejich ovlivnění po dobu desítek let jejího provozu prakticky přehlíží.

 • Části dokumentace zabývající se exhalacemi a zdravotními riziky sleduji výhradně emise oxidů dusíku a benzenu, což zkresluje celkové výsledky. Opomenuta zůstává řada látek, které se významně podílejí na emisích ze silniční dopravy a jejichž vliv na ŽP je přinejmenším stejně závažný. Jedná se zejména o troposférický ozón, tuhé aerosoly, oxid uhelnatý, olovo a poloaromatické uhlovodíky, zejména nitroaromáty.

 • Dokumentace nijak nehodnotí vliv výfukových plynů na samotné motoristy - uživatele dálnice. Jedná se přitom o skupinu obyvatel, která bude vlivy posuzované stavby významně zatížena, a to jak vzhledem k jejich počtu (cca 20.000 uživatelů/den), tak vzhledem k velikosti zátěže (pobyt v místech nejvyšších koncentrací škodlivin).

  3. Závěr:

 • Vzhledem k rozsahu výše uvedených nedostatků předložené dokumentace vlivů stavby na ŽP žádáme, aby byla ve smyslu § 6 odst. (2) zákona č. 244/1992 Sb. vrácena zpracovateli k doplnění, nebo aby byly chybějící skutečnosti doplněny v rámci zpracování posudku v souladu s § 9, odst. (4) uvedeného zákona.

 • Závěry předložené dokumentace jsou tendenčně zkreslené ve prospěch varianty SUK2 protežované zadavatelem. O účelové manipulaci ve prospěch této varianty svědčí i skutečnost, že zpracovatel dokumentace, Pragoprojekt Praha a.s., je zároveň generálním projektantem posuzované stavby, takže řady zkreslení a opomenutí, která dokumentace obsahuje, si musel být vědom. Tento předpoklad je umocněn tím, že podobně nekvalitním způsobem Pragoprojekt Praha dokumentaci EIA pro uvedenou stavbu již jednou zpracovával (1992). Jeho postup proto vzbuzuje podezření, že jde o záměr s cílem manipulovat výsledky studie ve prospěch jím prosazované trasy.

 • Nelze se ztotožnit se závěrem zpracovatele, kterým doporučuje k realizaci variantu SUK2. Po dopracování opomenutých údajů a korekci zkreslení, které dokumentace obsahuje, se dle našeho názoru jeví jako vhodnější varianta KUO. Žádáme proto, aby zpracovatel posudku i příslušný orgán doporučili k další realizaci variantu KUO.


  Další informace o...
  ...tom jak můžete pomoci Vy ...dálničním obchvatu Plzně sekci "Za ekologicky čistou dopravu" Dětech Země - Plzeň Dětech Země




  © Děti Země, Jan Rovenský
  22.6.1998