Posudek EIA RNDr. Miroslava Martiše doporučil kompromisní kombinaci variant !

Dne 15.10.1998 odevzdal RNDr. Miroslav Martiš z Ústavu aplikované ekologie z Kostelce nad Černými lesy posudek k dokumentaci o hodnocení vlivů stavby D5-0510 na životní prostředí. Ačkoliv jsmy byli k postupu Dr. Martiše kritičtí (nevyhověl našemu požadavku, aby byla dokumentace vráce Pragprojektu Praha jako neúplná a zaujatá), jedná se nesporně o nejlepší odborný materál o plzeňském obchvatu za poslední dva roky. Z posudku vybíráme nejdůležitější část. Případným zájemcům je úplný, nekolik desítek stran dlouhý text k dispozici v plzeňském Ekologickém informačním centru.


Jaké řešení posudek navrhl ?

Zpracovatel posudku s uvážením všech dostupných poznatků a s vyhodnocením všech relevatních rizik doporučuje realizaci záměru Preference uvedeného řešení je dána především nejnižším rizikem ohrožení zásobování Plzně pitnou vodou a nejmenší mírou narušení chráněných a hodnotných částí přírody v dotčeném území. Z hlediska geologického podloží a ochrany půd je toto řešení rovněž nejméně kolizní. Potenciální vlivy na zdraví obyvateltsva (vlivy na ovzduší, hluk z dopravy, pohoda) jsou v oblasti mezi Černicemi a Bručnou a Čechurovem technicky řešitelné natolik, že ani při uvažovaném synergickém, kumulativním a dlouhodobém působení potenciálních negativních vlivů nelze predikovat zdravotní rizika a ovlivnění pohody odlišně od ostatních možných řešení.


Z návrhu opatření pro vyloučení nepříznivých vlivů stavby


Z části F. (Velkoplošné vlivy v krajině)

Obecně k porovnání variant (v dokumentaci zpracované Pragoprojektem /pozn.J.R.): uvádět pořadí variant poté, co bylo „před závorku" vytknuto, že jsou převážně rovnocenné, zavání manipulací a podjatostí (pokud nebude kritériem např. sestupné či vzestupné pořadí podle abecedy).

Při skutečně jemném hodnocení by např. z hlediska vlivu dopravy na ovzduší musela svou roli hrát délka varianty, celkové převýšení trasy (míra stoupání a klesání), z hlediska vlivu na povrchové vody i např. délka mostu přes Úhlavu, z hlediska půdy skutečné zábory zemědělské a lesní půdy, z hlediska geologie rozdíly mezi vyvřelými horninami a naplavenými sedimenty, z hlediska živé přírody rozdíly mezi reálně cennými segmenty ekologické infrastruktury krajiny a prvky teprve navrženými a dosud nefunkčními ....

K jednotlivým subkapitolám:

1. ovzduší:
souhlas, v případě varianty KUO nutno technicky řešit problém výduchů tunelu;

2. voda:

 • povrchová: nesouhlas, SUK 1,2 jsou z hlediska zásobování Plzně pitnou vodou riskantnější;
 • podzemní: nesouhlas, zjm. z hlediska reálných možností zabezpečení zásobování potenciálně dotčených obyvatel vodou jsou SUK 1,2 nadhodnoceny a KU,KUO podhodnoceny, pořadí by bylo spíše opačné;
 • vodní zdroje: nesouhlas, argumentace uvedena u příslušné kapitoly posudku, všechny varianty jsou reálné jen s odpovídajícími ochrannými a kompenzačními opatřeními, KUO je díky své lokalizaci technicky nejschůdnější;

  3. půda:
  nesouhlas, argumentace uvedena v patřičných kapitolách, hodnocení navíc vychází z chybných kalkulací;

  4. geologie:
  nesouhlas, pořadí variant nemá oporu v odpovídající argumentaci;

  5. příroda:
  nesouhlas, souhrnné přírodovědecké posouzení vykazuje řadu nedostatků, jež nedovolují vyvozovat závěry zde uváděné; zpracovatel posudku spolu s členy svého týmu vychází z podkladů, které má k dispozici a hodnotí stav přírodního prostředí (zjm. flóru, faunu, ekosystémy, VKP, ÚSES) odlišně od zpracovatele dokumentace a své závěry zakládá na argumentaci uvedené v příslušných kapitolách posudku; např. ukazatelé B (ÚSES) a C (VKP) vykazují v posudku naprosto odlišné hodnoty, než v dokumentaci (viz příslušné kapitoly); zcela amorfní kritérium „F. Narušení příměstského přírodního a rekreačního prostředí" (náplň ukazatele není nikde vymezena) lze aplikovat v prospěch či neprospěch kterékoliv z variant, neboť všechny procházejí prostředím uvedeného typu - jeho zahrnutí do souhrnného přírodovědeckého posouzení v dané podobě budí dojem snahy o „nalepšení" bodové hodnocení favorizované varianty;

  6. krajinný ráz:
  souhlas;

  7. hluk:
  absolutní hodnocení ani pořadí variant se neopírají o argumenty snesené v příslušných kapitolách a o závěry hlukové studie (všechny varianty jsou zhruba srovnatelné, každá má své řešitelné problémy) - reálné je hodnocení obdobné jako v případě kap. Ovzduší;

  8. zdravotní rizika pro obyvatelstvo
  s výhradami již uvedenými v textu souhlas s formulacemi, které odpovídají výchozí studii hodnocení zdravotního rizika;

  K absolutnímu i relativnímu pořadí variant přistupuje zpracovatel posudku s obdobnými pocity, jako k dílčím hodnocením - byly-li by vzaty v potaz v posudku argumentované výhrady zjm. ve sférách „voda", „půda", „příroda" a „hluk", doznalo by i tak jemné odlišení jednotlivých variant od sebe změn, které by zřejmě pořadí variant zcela změnily; pokud by i kalkulace u jednotlivých variant byly korektní (rozdíl mezi SUK2 a KUO je 5,5 bodů, jen početní chyba v součtu u varianty SUK2 zde přináší 2 body ve prospěch této varianty ...), vyzněl by výsledný verdikt opět poněkud jinak.

  Samozřejmě korektnější by bylo hodnocení logicky daných úseků variant, které by nakonec dovolily poskládat variantu optimální - zde nejzřetelněji vyčnívá záměr investora použít dokumentace hodnocení vlivů na prostředí jako nástroje na prosazení preferované varianty, zde se nejméně daří zakrýt jistou podjatost zpracovatele dokumentace vůči ostatním posuzovaným variantám.


  Z části X. (Závěr)

  Nelze souhlasit s formulací, že v případě varianty SUK2 nebyla zjištěna žádná překážka pro její realizaci (stanovisko MŽP ČR k VKP, ÚP SÚ Štěnovic, rozsudek Vrchního soudu) - v daném stavu je varianta SUK2 neprůchodná. Z důvodů souvisejících s platnou územně plánovací dokumentací (PSRA, Plzeň) je v daném okamžiku neprůchodná rovněž varianta KUO. Varianty SU a KU jsou uvažovány spíše formálně (historicky jsou překonány). Varianta SUK1 v daném stavu rovněž není průchodná.

  Věcné nedostatky v použitých datech, nakládání s posuzovaným i skutečnostmi, nekorektnosti v dílčích i souhrnných hodnoceních vedou k nesouhlasu se závěrem dokumentace o průchodnosti varianty SUK2 z hlediska jejích vlivů na životní prostředí. Již výše vícekrát argumentované výhrady stvrzují nesouhlas zpracovatele posudku s hodnocením míry přijatelnosti variant uvedeném v závěru dokumentace. Časový faktor realizace záměru není náplní osnovy dokumentace ani posudku.

  Výchozí podklady ke zpracování dokumentace, data užitá v dokumentaci a její podstatná část i vlastní podklady získané zpracovatelem posudku vytvářejí však dostatečný prostor pro posouzení jednotlivých variant a formulaci závěrů posudku jako základu pro návrh stanoviska k posuzovanému záměru.


  Další informace o...
  ...tom jak můžete pomoci Vy ...dálničním obchvatu Plzně sekci "Za ekologicky čistou dopravu" Dětech Země - Plzeň Dětech Země
  © Děti Země, Jan Rovenský
  3.11.1998