Právní rozbor stavu v přípravě stavby D5-0510 Ejpovice - Sulkov
JUDr.Petr Kužvart, Zdeněk Drnec, Jan Rovenský, 30.6.1999

Dosavadní vývoj

V roce 1991 schválila Vláda ČR vedení dálniční obchvatu Plzně v trase KU (později optimalizované na KUO), umístěné v krytém zářezu mezi Bručnou a Černicemi. Ředitelství silnic a dálnic Praha (dále jen investor) spolu s ministerstvem dopravy, ministerstvem hospodářství a Magistrátem města Plzně se pokusily v letech 1993 - 1996 prosadit změnu v původním vedení liniové stavby obchvatu Plzně D5, které bylo schváleno usnesením vlády v prosinci 1991. Toto období bylo v srpnu 1997 uzavřeno rozsudkem Vrchního soudu Praze, kterým byl postup orgánů vydávajících rozhodnutí ve věci označen za nezákonný, územní rozhodnutí pozbylo právní moci a věc byla vrácena Ministerstvu pro místní rozvoj ČR (dále MMR) k odstranění nezákonností a novému rozhodnutí.

V rámci odstraňování nezákonnosti dřívějších rozhodnutí bylo provedeno projednání stavby podle zákona č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Závěrečné stanovisko MŽP vydané v prosinci 1998 vyznělo pro kompromisní kombinovanou variantu (SUK 2 - KUO - SUK 2), tedy opět pro původní koridor trasy schválený Vládou ČR již v roce 1991.

Koncem roku 1998 předložily dotčené obce návrh dočasného dopravního řešení, pomocí kterého by se pro dobu dostavby obchvatu provizorně a urychleně tranzitní doprava na trase Praha - Rozvadov odvedla mimo město Plzeň. Tento návrh byl předložen za podmínky, že předmětem dalšího projednání bude kombinovaná varianta vzešlá z procesu posuzování vlivů.

Současný stav

V této situaci uplynula již koncem října 1998 roční lhůta, do kdy byl investor povinen doplnit chybějící doklady. Protože se mu je doplnit nepodařilo, byla mu tato doba prodloužena do 30.4. 1999. Správní spis MMR nadále neobsahuje souhlasné stanovisko orgánu ochrany přírody k zásahu do VKP pro projednávanou variantu. Nadále přetrvává rozpor zjištěný Vrchním soudem: rozsudkem z 25.8. 1997 bylo prohlášeno za nezákonné rozhodnutí ministra ŽP ze dne 9.8. 1995, jímž byl umožněn zásah do VKP. Soud konstatoval nepoužitelnost tohoto rozhodnutí pro další rozhodování ve věci. Původní pravomocné rozhodnutí MŽP z 15.3. 1995 bylo Vrchním soudem shledáno jako zákonné, je dále v platnosti, vzhledem k uplynutí tříleté doby od jeho právní moci je nezměnitelné a nelze je zákonným způsobem zrušit. Podkladová pravomocná rozhodnutí dotčených orgánů, která jsou základem nynějšího právního stavu, tedy neumožňují realizovat stavbu ve variantě SUK 2 a činí ji tedy územně neprojednatelnou.

Tento stav výrazně podtrhl výsledek posuzování vlivů stavby na ŽP podle zák.č. 244/1992 Sb., který je k předloženému záměru rovněž negativní. V současné době proto v žádném případě nelze aktuálně považovat trasu D5-0510 za stabilizovanou. Důvodem je nejen výše zmíněný právní stav, ale i odlišná stanoviska některých ústředních orgánů státní správy k investorem navržené stavbě. Totéž platí i pro aktuální situaci týkající se vztahu k nařízení vlády č. 104/1994 Sb. Usnesení vlády č. 298 z 9.6.1993 dávající v té době podnět ke změně trasy obchvatu z KU na SUK bylo vládou schváleno jedině na základě tehdy vydaného stanoviska MŽP ČR o hodnocení vlivů ze dne 17.5.1993. Pořízení tohoto stanoviska však bylo Vrchním soudem shledáno jako nezákonné. Nové stanovisko MŽP ve stejné věci však trasu SUK odpovídající koridoru vymezenému nařízením vlády č. 104/1994 nedoporučilo. MMR by proto mělo iniciovat změnu nařízení vlády.

Ministr dopravy a ministr pro místní rozvoj se rozhodli v lednu 1999 řešit vzniklou situaci tzv. rozporovacím řízením podle § 136 stavebního zákona.

Tento postup však byl v rozporu se zákonem, protože nelze řešit jako rozpory podle ust. 136 Ministerstvem pro místní rozvoj takové případy, kdy dotčený orgán vydá např. negativní stanovisko pro potřeby řízení před stavebním úřadem, pokud toto stanovisko vydá na základě zvláštního předpisu a formou zákonem předepsanou, tedy ve správním řízení. V tom případě nejde o rozpor a protichůdné stanovisko, ale o vyjádření nebo stanovisko dotčeného orgánu, bez jehož souhlasu nebo splnění podmínek jím stanovených nemůže stavební úřad o žádosti kladně rozhodnout.

Výklad ke stavebnímu zákonu nedovoluje takto obejít či zrušit stanovisko dotčeného orgánu státní správy vydané formou správního rozhodnutí - šlo by o podstatný a nezákonný zásah do pravidel správního řízení, stanovených zákonem.

Nové rozhodnutí - souhlas podle § 4 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny (které je k novému rozhodnutí v územním řízení nezbytné) není vzhledem k nezměnitelnosti rozhodnutí z roku 1995 (uplynuly již 3 roky od jeho právní moci) možno vydat pro to samé řešení (varianta SUK2 - průchod vrchem Val u Plzně). Z hlediska zákonnosti je proto jediným řešením akceptování stanoviska MŽP vydaného v procesu posuzování vlivů na životní prostředí podle § 11 zák.č. 244/1992 Sb..

Shrnutí aktuálního stavu: situace se bohužel nyní jeví tak, že příslušná ministerstva (dopravy a místního rozvoje) spolu s některými představiteli města Plzně a s investorem stavby nepokrytě prosazují opět totéž: trasu SUK 2, která je nejen environmentálně, ale i stavebně, finančně a dopravně velmi problematická. Především však není bez opětovného porušování zákonů projednatelná v územním řízení. Pod pláštíkem rozporovacího řízení se proto pokusili o mocenské vyřešení věci, tedy vynucení a prosazení politického, odborně nepodloženého řešení problému. Zde je ovšem skryto značné riziko zablokování celé procedury na neurčito, nehledě na to, že podobný pokus již jednou ztroskotal na rozsudku Vrchního soudu..

Řešení situace:

Varianta SUK 2 je v současné době územně neprojednatelná a vzhledem k nezákonnostem, které její projednávání od počátku provázení, jde o variantu časově zdaleka nejnáročnější. Lze totiž předpokládat opakované zrušení případně vydaného územního a stavebního povolení pro tuto variantu správními soudy, což vedlo k mnoholetému prodloužení i oproti „maximálnímu" časovému harmonogravu její výstavby, uvedenému v přiloženém materiálu „Porovnání časové náročnosti jednotlivých variant stavby D5-0510".


Další informace o...
...tom jak můžete pomoci Vy ...dálničním obchvatu Plzně sekci "Za ekologicky čistou dopravu" Dětech Země - Plzeň Dětech Země
© Děti Země, Jan Rovenský
21.7.1999