Základní informace o dálničním obchvatu Plzně

Plzeň - dálniční obchvat nebo průtah městem ?


Historie....

Dne 20.prosince 1991 Pithartova vláda schválila usnesení č.534, které stanovilo, že územně bude chráněn jižní obchvat Plzně ve variantě "KU", která "mezi Bručnou a Černicemi bude vedena v zakrytém zářezu ev. tunelem". V následujících měsících však plzeňský Magistrát společně s investorem (Ředitelství dálnic Praha) vyvinul velký tlak na novou českou vládu V.Klause, aby uvedené rozhodnutí změnila. Tato snaha se setkala s úspěchem, když Klausova vláda dne 6.4.1994 rozhodla usnesením č.177 o změně trasy ve prospěch varianty "SUK".
V prosinci 1995 vydal odbor stavebně-správní Magistrátu města Plzně územní rozhodnutí, které trpí celou řadou věcných i formálních nedostatků.
Proti rozhodnutí se odvolalo přes 90 účastníků řízení (včetně Policie ČR, která variantu SUK2 považuje z dopravního hlediska za nebezpečnou). Protože odvolací orgán se připomínkami odvolatelů prakticky nezabýval, byla proti územnímu řízení podána žaloba. (Viz Historie 1988-1998 )

Rozhodnutí Vrchního soudu v Praze

Rozhodnutím Vrchního soudu (VS) v Praze bylo 25.9.1997 územní rozhodnutí pro stavbu obchvatu zrušeno . Soud potvrdil legitimitu dřívějšího postupu žalobců a postup orgánů státní správy, které věc projednávaly, označil za nelegitimní a v rozporu se zákonem. Předseda senátu VS JUDr. Michal Mazanec v odůvodnění rozsudku mj. konstatoval, že věc nemusela skončit u soudu, pokud by zmíněné orgány vyšly účastníkům řízení více vstříct a dbali jejich zákonem chráněných práv.

Proč obchvat dosud nestojí ?

To, že výstavba tolik nutného obchvatu Plzně po deseti letech dosud nezačala, je bohužel "zásluhou" některých představitelů plzeňského Magistrátu a vedení Ředitelství silnic a dálnic Praha, které je investorem stavby. Je pikantní, že dnes jsou jejich ústy ze zdržování výstavby obviňováni zastánci původní trasy.

Kdy bude obchvat dokončen ?

Pokud budou chtít orgány státní správy skutečně napravit nedostatky, pro které Vrchní soud v Praze územní rozhodnutí zrušil, oddálí to dokončení obchvatu až cca do roku 2010 ! (viz časové porovnání). Vezmeme-li v úvahu technické obtíže, se kterými se bude realizace trasy SUK2 setkávat (ražený tunel spilitovým masívem vrchu Val, stavba dlouhého raženého kanalizačního sběrače...), je možné, že ani tento termín nebude dodržen.

10 aktuálních argumentů proti trase SUK2

Oproti kombinované, skutečně kompromisní variantě SUK2-KUO-SUK2 trasa SUK2:
  1. znamená větší ohrožení jediného vodního zdroje pro celou dvousettisícovou plzeňskou aglomeraci (viz abstrakt posudku vlivů na ŽP)
  2. vede v geologicky nevhodnějším území, což se může projevit při zemních pracech i při pozdějším provozu
  3. její křižovatky jsou natolik "nestandardní", že je Policie ČR odmítá jako pro řidiče nebezpečné
  4. vážným způsobem zcela zbytečně poškozuje významný krajinný prvek vrch Val, který tvoří regionální biocentrum ÚSES (viz abstrakt posudku vlivů na ŽP)
  5. po jejím zprovoznění by vznikalo o 32,3 tun SO a 70 kg vysoce toxického benzenu oproti trase SUK2-KUO-SUK2 ročně navíc
  6. je o více než miliardu dražší (kdyby to urychlilo dokončení dálnice, stála by ta miliarda za to. V případě varianty SUK2 je tomu bohužel přesně obráceně - viz další body)
  7. povolení trasy SUK2 je z právních důvodů vyloučené (viz posudek děkana FPR ZČU JUDr.Milana Kindla, CSc.)
  8. dokončení jakékoliv nové trasy z ní vzniklé není vzhledem k nutnosti nového projednání reálné před rokem 2010 (viz časové porovnání)
  9. neumožňuje realizaci tzv. dočasného dopravního řešení, které by mohlo Plzni pomoci již v roce 2003 (viz časové porovnání)
  10. i z hlediska zdravého selského rozumu je trasa SUK2 "hovadina". Sám bych uvedené slovo asi nepoužil, ale v této souvislosti jsem ho pouze jsem převzal od Ivana Breziny, jednoho z nejrazantnějších kritiků "Zelených" v Čechách, poté, co si obě trasy prohlédl v terénu (viz jeho článek).

(26.7.1999 doplnil Jan Rovenský )

Vyplatí se návrat k původní variantě ?

Ano. Výstavba kratší a technicky jednodušší varianty KUO by byla mnohem rychlejší, než stavba SUK2. Návrat k variantě KUO by ušetřil téměř 2 miliardy korun a unikátní okruh plzeňských příměstských lesů, hlavně by však přispěl k rychlejšímu řešení katastrofické dopravní situace v Plzni.
Odvedení dopravy z centra se týká nejen obyvatel vnitřní Plzně, ale i těch, kteří žijí na Doubravce a ve Skvrňanech. Dotčených je nepoměrně víc, než odpůrců varianty KUO v Bručné či Černicích.

Vraťme se k variantě KUO !!

Návrat k původní, již v roce 1991 vládou schválené variantě KUO je nyní pravděpodobně jedinou možností, jak nezavést jednání o dálnici kolem Plzně do slepé uličky. Umístění trasy SUK2 v území je totiž natolik komplikované z věcného i právního hlediska, že její úspěšné projednání v souladu se zákonem není příliš reálné. Rozhodnutím Vrchního soudu se celá věc vrátila o několik let zpět mj. kvůli nutnosti zpracování nové dokumentace o vlivu stavby na ŽP o několik let zpět. Návrat k variantě KUO je proto možný bez toho, že by tato změna dokončení obchvatu oddálila. Podle názoru některých odborníků by tento krok mohl dokončení sporné stavby naopak urychlit.
Pro veřejnost je jistě zajímavá informace, že dva rozestavěné mosty budoucího obchvatu, na kterých již v současnosti probíhají stavební práce, jsou použitelné i pro variantu KUO. Tyto stavby jsou totiž společné pro obě uvažované varianty, takže případná změna vedení trasy dálnice se jich nedotkne.
Děti Země - Plzeň společně s dalšími občanskými iniciativami ve spolupráci s nezávislými odborníky využijí všech zákonných prostředků, aby prosadily výstavbu lepší a rychlejší varianty. Doufají ve Vaši podporu - katastrofální dopravní situace v Plzni se možná týká i Vás.......

Co můžete udělat VY ?
Další informace o...
...tom jak můžete pomoci Vy ...dálničním obchvatu Plzně sekci "Za ekologicky čistou dopravu" Dětech Země - Plzeň Dětech Země
Stránku připravil Jan Rovenský: jan.rovensky@ecn.cz
9.1.1998