Deset let přípravy obchvatu Plzně (stavba D5-0510):
Historie 1988-1998

21.12.1988 usnesení vlády č.336 rozhodlo o severním obchvatu Plzně
25.9.1991 usnesení vlády č.357 rozhodlo o změně severního obchvatu
19.8.1991 na základě multikriteriální analýzy, provedené 31 odborníky z Terplanu Praha, je doporučeno podrobněji rozpracovat variantu KU (kombinovaná upravená). Ostatní hodnocené varianty doporučeny nejsou
12.8.1991 na jednání na MŽP ČR souhlasí mj. zástupci města Plzně, okresních úřadů, Ředitelství dálnic Praha (ŘSD) a Pragoprojektu Praha s vedením obchvatu ve variantě KU. Za Plzeň-město s tímto postupem souhlasí náměstek primátora Zdeněk Prosek
7.10.1991 krajský hygienik v Plzni MUDr. Milan Tuček, CSc. vydává "Závazný posudek k návrhu změn a doplňků ÚP VÚC PSRA", v němž vyjádřil svůj nesouhlas s variantou KU
20.12.1991 Pithartova vláda schvaluje usnesení č.534 o změnách a doplňcích ÚP VÚC PSRA, kterým bylo rozhodnuto o realizaci varianty KU s krytým zářezem, ev. tunelem mezi Bručnou a Černicemi
28.2.1993 v souladu s usnesením vlády je zpracována studie varianty KUO (kombinovaná upravená optimalizovaná)
19.4.1993 RNDr. Josef Kupec zpracoval pro MŽP ČR "Posudek hodnocení vlivů stavby na ŽP" Závěr posudku v rozporu s obsahem většiny podkladových analýz doporučil variantu SU (stabilizovaná upravená)
17.5.1993 Ing. Václav Obluk z MŽP ČR vydává "Stanovisko o hodnocení vlivů stavby Dálnice D5, stavba 0510 Ejpovice-Sulkov ", ve kterém s podmínkami doporučil výstavbu varianty SU. Uplatněním podmínek stanovených MŽP však prakticky vzniká nová trasa SUK (stabilizovaná upravená kompromisní)
9.6.1993 usnesením vlády č. 298 bylo zadáno zpracování 2.změn a doplňků ÚP VÚC PSRA
27.8.1993 Terplán Praha zpracoval 2. Změny a doplňky ÚP VÚC PSRA
20.9.1993 ŘSD podává žádost o vydání územního rozhodnutí pro variantu SUK
7.2.1994 zástupci Povodí Vltavy, závod Plzeň upozorňují, že varianta SUK je z hlediska ochrany jakosti vodárenského toku Úhlava "zcela nepřijatelná"
6.4.1994 Klausova vláda schvaluje usnesení č.177, kterým je rozhodnuto o nařízení vlády č.104/1994
IV.94 Pragoprojekt Praha zpracoval dokumentaci pro územní rozhodnutí (DÚR) ve variantě SUK 2
3.5.1994 MH ČR pověřuje Magistrát města Plzně k vydání územního rozhodnutí
27.5.1994 zveřejněním ve Sbírce vstupuje v platnost nařízení vlády č. 104/1994 Sb., , kterým byl rozhodnuto o směrovém vedení dálnice D5 v trase "....s jižním obchvatem Černic, severně od Štěnovic..."
27.8.1994 Zastupitelstvo obce Štěnovice zasílá Ústavnímu soudu v Brně ústavní stížnost podle zákona č.182/1993 Sb., v níž navrhuje zrušení usnesení vlády ČR ze dne 6.dubna 1994 č.177
10.11.1994 Ústavní soud v Brně odmítá ústavní stížnost obce Štěnovice ze dne 28.7.1994 pro opožděnost podání
21.12.1994 investor doplňuje u stavebně-správního odboru MmP žádost o územní rozhodnutí ze dne 20.9.1993
27.12.1994 OSS MmP oznamuje veřejnou vyhláškou zahájení územního řízení
9.1.1995 RŽP OkÚ PJ vydává závazné stanovisko, v němž souhlasí se zásahem do významných krajinných prvků a s odlesněním pozemků nad 0,5 ha stavby 0510 dálnice D5
24.1.1995 pět účastníků řízení podává k MŽP ČR odvolání proti rozhodnutí RŽP OÚ Plzeň-jih ze dne 9.1.1995
22.2.1995 vedoucí ÚO MŽP ČR v Plzni Ing.RNDr. František Jelínek dementuje tvrzení náměstka dopravy ČR Foltýna, který v rozhovoru pro Plzeňský deník uvedl, že o výsledku dosud probíhajícího řízení o zásahu do VKP je rozhodnuto a MŽP ČR vydá souhlasné stanovisko k variantě SUK2
15.3.1995 ÚO MŽP v Plzni částečně vyhovuje odvolání účastníků řízení ze dne 24.1.1995 a mění rozhodnutí RŽP OÚ Plzeň-jih ze dne 9. ledna 1995. Trasa dálnice je vymístěna na jižní úpatí vrchu Val, tedy do varianty SUK1. Důvodem je "nutnost minimalizovat zásahy do lesního komplexu Val", který varianta SUK2 rozdělovala hlubokým zářezem
20.4.1995
, 2.5.1997
porady na úrovni náměstků MŽP (JUDr. Pavel Dvořák), MH (ing.arch. Václav Mencl), MDS (ing. Ivan Foltýn) a primátora Plzně (Zdeněk Prosek). Hledání způsobu, jak dosáhnout zrušení rozhodnutím MŽP ČR z 15.3.1995
9.5.1995 Primátor Prosek píše dopis ministrovi ŽP Františku Bendovi, ve kterém jej žádá o rychlou změnu rozhodnutí ÚO MŽP ČR z 15.3.1995
12.5.1995 MDS ČR, které však není účastníkem řízení, podává na MŽP ČR podnět k přezkoumání rozhodnutí ÚO MŽP ČR ze dne 15.3.1995, a navrhuje jeho zrušení
1.6.1995 náměstek ministra hospodářství ČR Václav Mencl potvrzuje MŽP závaznost vedení trasy obchvatu ve variantě SUK
16.6.1995 29 poslanců PS Parlamentu ČR podalo k Ústavnímu soudu ČR návrh na zrušení nařízení vlády č.104/1994 Sb. (vymezení koridoru dálnice v ÚP VÚC PSRA - trasa SUK)
23.6.1995 ÚO MŽP ČR ruší své vlastní rozhodnutí ze dne 15.3.1995. Důvodem změny stanoviska je domnělý rozpor mezi tímto rozhodnutím a nařízením vlády č.104/1994 (územní plán většího územního celku). Prakticky vede změna k návratu dálnice do centrální části vrchu Val
8.8.1995 ministr ŽP František Benda na základě odvolání občanských sdružení a dotčených obcí ruší rozhodnutí ÚO MŽP ČR ze dne 23.6.1995. Opět tak vstupuje v platnost rozhodnutí ÚO MŽP ČR v Plzni z 15.3.1995
9.8.1995 ministr ŽP na podnět MDS ČR ruší rozhodnutí ÚO MŽP ČR ze dne 15.3.1995 pro údajný rozpor s nařízením vlády č.104/1994 Sb. Dále platí OÚ Plzeň-jih z 9.1.1995, které povoluje zásah do významného krajinného prvku Val v plném rozsahu
10.10.1995 ministr Benda v rozkladovém řízení odmítá námitky dotčených obcí a občanských sdružení a potvrzuje své rozhodnutí z 9.8.1995
25.10.1995 Ústavní soud zamítá návrh skupiny poslanců ze dne 16.6.1995 na zrušení nařízení vlády č.104/1992 Sb. Soud návrh zamítá s odůvodněním, že mu zkoumání zákonnosti postupu vlády při vyhlašování napadeného předpisu nepřísluší
31.10.1995 ÚO MŽP ČR v obnoveném řízení o zásazích do VKP v okrese Plzeň-jih vydalo souhlas s umístěním varianty SUK2 do VKP Val s podmínkou, že část vrchu bude chráněna realizací raženého tunelu
13.11.1995 OŽP MmP (ing. Viktor Baňkovský) zpracoval vyjádření k projektu D5-0510 na území města Plzně. Vyjádření nebylo vydáno formou správního rozhodnutí a nemohlo proto nahradit závazné stanovisko orgánu ochrany přírody a krajiny k zásahům do významných krajinných prvků, za které bylo později nesprávně považováno
4.12.1995 OSS MmP (ing. Jiří Balihar) vydává územní rozhodnutí pro stavbu D5-0510. Rozhodnutí fixuje trasu dálnice ve variantě SUK2 se hlubokým zářezem a dvě stě metrů dlouhým tunelem ve vrchu Val
16.12.1995-
-20.12.1995
proti územnímu rozhodnutí se k MH ČR postupně odvolává 58 účastníků územního řízení. Policie ČR podává proti územnímu rozhodnutí protest s poukazem na nebezpečnost navržené stavby a její nesoulad s platnými ČSN
12.3.1996 regionální pracoviště MH ČR v Plzni (RNDr. Václav Treml) zamítá odvolání 58 účastníků řízení a územní řízení v plném rozsahu doplňuje
12.3.1996 OŽP MmP zahajuje řízení o zásahu do VKP dotčených stavbou D5-0510, které mělo být podkladem územního řízení
12.3.1996 premiér Václav Klaus v dopise Ing. Kimlovi z Plzně připouští změnu trasy obchvatu
13.5.1996 skupina 46 účastníků územního řízení podává proti druhostupňovému územnímu rozhodnutí (RP MMR ze dne 12.3.1996) žalobu k Vrchnímu soudu v Praze, kterou napadají postup stavebních úřadů v průběhu územního řízení i samotné rozhodnutí z rozsáhlých porušení zákona
2.6.1996 91 občanů z celé ČR a sdružení Brontosaurus Praha 7 uzavírají kupní smlouvu na pozemek p.č. 1066/2 v k.ú.Štěnovice, který se nachází na vrchu Val v trase varianty SUK2. Noví majitelé se rozhodli prostřednictvím svých vlastnických práv usilovat o dodržení závazného stanoviska MŽP ČR ze dne 15.3.1995
25.7.1996 OŽP MmP vydává závazné stanovisko k zásahu do VKP na okrese Plzeň-město pro stavbu D5-0510
13.8.1996 čtyři občanská sdružení se odvolávají k ÚP MŽP ČR proti rozhodnutí OŽP MmP ze dne 25.7.1996
30.9.1996 MDS ČR jako speciální stavební úřad vydává stavební povolení pro stavbu mostu přes Úslavu. Most leží mimo sporné území a je využitelný pro všechny uvažované varianty. Odkladný účinek případných odvolání je rozhodnutím vyloučen
Říjen 96 zahájena stavba mostu přes Úslavu
9.10.1996 ÚO MŽP ČR v Plzni mění a potvrzuje rozhodnutí o zásahu do VKP v okrese Plzeň-město ze dne 25.7.1997. Prvostupňové rozhodnutí je doplněno o podmínku "vyloučit, popřípadě minimalizovat míru nezbytně nutnou zásah do LPF ve VKP Val
24.3.1997 oznamuje MDS ČR veřejnou vyhláškou zahájení stavebního řízení pro stavbu dálničního mostu přes Radbuzu
30.4.1997 vydává MDS ČR stavební povolení na stavbu dálnice D5-0510, část V.-most přes Radbuzu. I tento objekt leží mimo sporné území a podle projektové dokumentace je pro všechny uvažované varianty obchvatu společný
25.6.1997 se koná neformální schůzka zástupců samospráv dotčených obcí a občanských sdružení s představiteli města Plzně. Obě strany deklarují zájem na urychlené výstavbě obchvatu, ale k dohodě nedochází
20.8.1997 Vrchní soud v Praze projednává společnou žalobu dotčených obcí, vlastníků nemovitostí a občanských sdružení proti územnímu rozhodnutí
25.8.1997 Vrchní soud v Praze ruší rozsudkem druhostupňové územní rozhodnutí pro stavbu D5-0510, vydané MH ČR dne 12.3.1996. Věc je vrácena odvolacímu orgánu k novému projednání a rozhodnutí. Soud shledal v rozhodování správních orgánů následující nezákonnosti:
  • Varianta SUK, která byla předmětem územního řízení, nebyla posouzena podle zák.č.244/1992 Sb. o posuzování vlivů staveb na ŽP. Musí být zpracována nová dokumentace vlivů stavby na ŽP.
  • Rozhodnutí ÚP MŽP ČR v Plzni o zásahu do VKP v okrese Plzeň-jih bylo ministrem Bendou zrušeno protiprávně, protože jeho údajný nesoulad s nařízením vlády č. 104/1994 Sb. nebyl podložený. Rozsudkem byla zrušena závaznost všech pozdějších rozhodnutí o zásazích do VKP v okrese PM. Správní orgány tedy musí dále rozhodovat v souladu s rozhodnutím MŽP z 15.3.1995, které vylučuje vedení dálnice centrální částí Valu
  • Stavební úřad prvního i druhého stupně protiprávně bez vědomí účastníků řízení doplňoval správní spis. Tímto postupem bylo účastníkům řízení zabráněno vyjádřit se k některým závažným podkladům rozhodnutí.
  • V podkladech územního rozhodnutí chybělo závazné stanovisko orgánu ochrany přírody k zásahům do VKP v okrese Plzeň-jih, jehož existencí je vydání rozhodnutí podmíněno
Srpen 1997 primátor Zdeněk Prosek se obrátil písemně na ministryni spravedlnosti Vlastu Parkanovou. Obsah dopisu se týkal rozhodnutí Vrchního soudu, primátor jej později odmítl zveřejnit
6.11.1997 byl slavnostně zprovozněn úsek dálnice D5 státní hranice-Sulkov. Obchvat Plzně tak zůstává jedinou nedokončenou částí uvedené dálnice
26.11.1997 VS v Praze na základě žaloby majitelky dotčeného pozemku Anny Pekové odkládá vykonatelnost stavebního povolení pro tuto stavbu. Rozhoduje tak o přerušení stavby. Stavba mostu však fyzicky bez přerušení pokračuje i v roce 1998
27.11.1997 RP MMR ČR v Plzni přerušuje odvolací řízení a ukládá investorovi doplnění spisu o chybějící podklady
9.12.1997 Pragoprojekt Praha, který je zároveň generálním projektantem stavby D5-0510, zveřejňuje, že byl ŘSD pověřen zpracováním dokumentace o hodnocení vlivů stavby na ŽP
18.12.1997 dotčené obce a občanská sdružení podávají k ministrovi pro místní rozvoj rozklad proti rozhodnutí MMR ČR ze dne 27.11.1997, kterým bylo přerušeno odvolací řízení. Podatelé rozkladu poukazují na nedostačující rozsah podkladů, k jejichž doplnění byl investor vyzván a přehlížení pravomocného závazného stanoviska MŽP ČR ze dne 15.3.1995
29.12.1997 skupina šesti obcí včetně města Starý Plzenec a čtyř občanských sdružení se písemně obrací na ŘSD s návrhem na řešení sporných otázek. Signatáři dopisu nabízí, že budou respektovat výsledky rozhodnutí procesu EIA a nebudou přípravu stavby komplikovat, pokud budou dokumentace a posudek EIA zpracovány pro ně důvěryhodnou osobou, tedy nikoliv Pragoprojektem a pokud bude do procesu zahrnuta i varianta KUO
20.2.1998 generální ředitel ŘSD ing. Jaroslav Čipera dopisem odmítá návrh na smír, předložený obcemi a občanskými sdruženími
27.2.1997 vzniká sdružení "Za urychlení výstavby obchvatu" a zahajuje stejnojmennou petiční akci. Mezi požadavky petice patří územní ochrana obou koridorů (KUO a SUK2) a urychlené zahájení stavby. K akci se během několika týdnů připojují stovky Plzeňanů včetně významných osobností (rektor university, ředitel Škody Plzeň, děkan lékařské fakulty ad.)
17.3.1998 ministr pro místní rozvoj MVDr. Jan Černý odložil podnět ke zrušení rozhodnutí RP MMR ČR v Plzni ze dne 27.11.1997 o přerušení odvolacího řízení
4.5.1998 stavební úřad v Černicích vydává stavební povolení pro stavbu tří rodinných domů na poli mezi Bručnou a Černicemi v těsné blízkosti trasy KUO. Starosta obce Štěnovice v rozhovoru pro Českou televizi varuje, že pokud nebude zastavování koridoru KUO přerušeno, přistoupí obec Štěnovice v souladu se svým platným územním plánem k zastavováním koridoru SUK
18.5.1998 je zveřejněna dokumentace vlivů stavby D5-0510, zpracovaná Pragoprojektem
29.7.1998 na základě odvolání Dětí Země - Plzeň odvolací orgán ruší stavební povolení pro stavbu rodinných domů v trase varianty KUO (k.ú. Černice) a ukládá stavebnímu úřadu v Černicích, aby zahájil řízení o odstranění těchto nepovolených staveb
10.8.1998 v souladu s rozsudkem Vrchního soudu v Praze z 25.8.1997 ruší ministr ŽP v mimoodvolacím řízením nezákonná rozhodnutí MŽP ČR ze dnů 9.8.1995 a 31.10.1995 ve věci zásahu do VKP v okrese Plzeň-jih. Nadále proto platí původní závazné stanovisko MŽP ČR ze dne 15.3.1995, podle kterého je realizace varianty SUK2 právně vyloučena (viz výše). Tento stav je nezměnitelný, protože 15.3.1998 vypršela tříletá lhůta přezkoumatelnosti uvedeného rozhodnutí
3.9.1998 v Plzni se koná neformální setkání občanů, odborníků a představitelů státní správy a samosprávy se zpracovatelem posudku EIA RNDr. Miroslavem Martišem, na kterém je upozorněno na řadu věcných i formálních nedostatků předložené dokumentace

Seznam použitých zkratek:


Další informace o...
...tom jak můžete pomoci Vy ...dálničním obchvatu Plzně sekci "Za ekologicky čistou dopravu" Dětech Země - Plzeň Dětech Země
Stránku připravil: jan.rovensky@ecn.cz
3. června 1998