Porovnání časové náročnosti jednotlivých variant stavby D5-0510
RNDr. Miroslav Patrik, Jan Rovenský, 20.7.1999
Rozhodnutí, proces
(včetně případných odvolacích řízení)1)
Rozestavěný most přes Úslavu 2) Kompromisní SUK2-KUO-SUK23) Jakákoliv trasa jižně od Černic (mimo zcela neprůchodné SUK2)4) Dočasné dopravní řešení 5)
termín dokončení (skutečnost) minimální 6) maximální 7) minimální 6) maximální 7)
Posudek, veřejné projednání a stanovisko orgánu EIA 17.05.1993 12/1998 12/1998 11/1999 1/2000 12/1998
Zahájení změny územního plánu VÚC PSRA 8) 09.06.1993 7/1999 8/1999     7/2000
Schválení a vyhlášení změn územního plánu VÚC PSRA 27.05.1994 1/2000 7/2000     1/2000
Zpracování dokumentace DÚR   6/2000 10/2000 4/2000 7/2000 6/2000
Závazné stanovisko k zásahům do VKP 31.10.1995 7/2000 2/2001 5/2000 ??9) 12/2000 ??9) 7/2000
Územní rozhodnutí 12.03.1996 9/2000 6/2001 7/2000 4/2001 8/2000
Povolení ke kácení dřevin 20.08.1996 11/2000 10/2001 9/2000 8/2001 1/2001
Majetko-právní jednání s vlastníky 20.08.1996 11/2000 3/2002 9/2000 2/2002 1/2001
Vyvlastnění pozemků (neúspěšné žaloby proti rozhodnutí o vyvlastnění se soudním odkladem vykonatelnosti)     3/2004   2/2004  
Stavební povolení 30.09.1996 1/2001 7/2004 11/2000 6/2004 1/2001
Soudní žaloby proti stavebnímu povolení (neúspěšné, se soudním odkladem vykonatelnosti)     7/2006   6/2006  
Zahájení stavby 15.10.1996 2/2001 9/2006 11/2000 7/2006 2/2001
Dokončení stavby 1.12.1999 5/2004 12/2009 11/200410) 7/201010) 5/2003
Celkem měsíců (od 20.7.1999) 79 59 126 65 133 47
Celkem roků + měsíců 6 + 6 4 + 11 10 + 6 5 + 5 11 + 1 3 + 11

Poznámky:

1) Uvádíme zde pouze řízení a procesy, které jsou z časového hlediska klíčové, tedy které určují rychlost přípravy jednotlivých fází stavby. Tento harmonogram tedy nezahrnuje procesy, které mohou probíhat (a podle existujících zkušeností probíhají) paralelně s řízeními popsanými (jedná se např. o zpracování dokumentace pro stavební povolení (DSP), která může být připravována současně s územním řízením a definitivně dopracována v době vydávání souhlasu ke kácení dřevin, nebo o vyjádření dotčených orgánů státní správy, která se překrývají s řízením o zásazích do VKP, resp. o kácení dřevin atd.). Nezohledňujeme ani případnou změnu ÚP města Plzně, resp. obce Štěnovice, jejichž kolize s trasou KUO, resp. SUK jsou v územním řízení právně překonatelné (a navíc by jejich přeschválení u obou variant trvalo přibližně stejně dlouho).

2) Použito jako modelový příklad.Vycházíme z praktických zkušeností při přípravě a realizaci dálničního mostu přes Úslavu ve variantě SUK v letech 1993 (zahájení přípravy změn ÚP VÚC) až 1999 (předpokládaný termín dokončení). Zkušenosti z této stavby nám byly praktickým vodítkem při porovnání časové náročnosti přípravy ostatních variant.

3) Jedná se o kombinovanou variantu v kompromisní podobě SUK2-KUO-SUK2 (ve variantě SUK2 v úseku „Ejpovice - most přes Úslavu", ve variantě KUO v úseku „most přes Úslavu - tunel mezi Černicemi a Bručnou - most přes Úhlavu - most přes Radbuzu" - a ve variantě SUK2 v úseku „most přes Radbuzu - Sulkov"). Tato kompromisní trasa byla jako optimální doporučena posudkem k dokumentaci vlivů stavby na ŽP, zpracovaným RNDr.Miroslavem Martišem v říjnu 1998. Nevyžadovala by si nový proces EIA, protože všechny její části již posouzeny byly.

Uvedené řešení z další realizace prakticky vyřazuje původní variantu KUO, která nepočítá s využitím rozestavěných mostních objektů přes Radbuzu a Úslavu a která proto v tomto porovnání není sledována.

4) Podle stanoviska místopředsedy vlády Pavla Rychetského z 15.7.1999 je realizace trasy SUK2 z právních důvodů vyloučena. O možnosti výstavby jakési nové, třetí varianty, která by spočívala v dílčích úpravách trasy SUK2, začalo ministerstvo pro místní rozvoj na jaře 1999 uvažovat pravděpodobně pod tlakem skutečnosti, že varianta SUK2 je územně neprojednatelná. Proces přípravy a realizace stavby obchvatu by však byl projednáváním nové, od již posouzených tras odlišné varianty prodloužen minimálně o rok, navíc s velmi nejistým výsledkem (bylo by např. zapotřebí provést nové hodnocení vlivů stavby na ŽP podle zák.č. 244/1992 Sb. - viz první řádek tabulky)

5) Jednalo by se o urychlenou výstavbu nesporných úseků stavby D5-0510 (úseky Ejpovice-MÚK I/20 a MÚK I/27-Sulkov) a převedení dopravy v chybějícím úseku na tzv. vojenskou silnici č. II/180. Tranzitní doprava z centra Plzně by tak mohla být rychle vyvedena bez ohledu na případné komplikace způsobené střety v území mezi MÚK Černice (I/20) a MÚK Šlovice (I/27) (vyvlastnění, právní obstrukce účastníků řízení, soudní spory). Úspěch tohoto řešení je podmíněn výstavbou obchvatu Šlovic (přeložka silnice I/27), pro který již bylo vydáno územní rozhodnutí a výstavbu provizorní spojky v prostoru MÚK Černice. Obec Štěnovice, která byla v minulosti hlavním odpůrcem dočasného převedení dopravy z D5 na II/180 (uvedená komunikace prochází okrajem obce) by s tímto řešením souhlasila za předpokladu, že stavba D5-0510 bude ve sporném úseku realizována ve variantě KUO. Souhlas s tímto řešením by vydala i obec Útušice, která zároveň zastupuje osadu Robčice (nemá vlastní zastupitelstvo).

6) Předpokládá nulový nebo slabý odpor účastníků řízení (příležitostná neúspěšná odvolání) a maximální průchodnost všech procesů (schvalování ÚP, resp. změn legislativy).

7) Předpokládá intenzivní odpor účastníků řízení (neúspěšná odvolání a žaloby proti všem napadnutelným rozhodnutím, u kterých může soudní odklad vykonatelnosti rozhodnutí zdržet přípravu stavby - z tohoto důvodu není uvažována žaloba proti územnímu rozhodnutí) a horší (resp. průměrnou) průchodnost správních řízení. Uvedené termíny nepočítají s úspěšností žádné z podaných žalob nebo odvolání: základním předpokladem dodržení termínů uváděných v tomto harmonogramu je přísné dodržování zákonů a věcná správnost rozhodování dotčených orgánů státní správy. Každé pochybení správního orgánu napadené úspěšným odvoláním celý proces prodlouží o 2 - 6 měsíců, každá úspěšná žaloba ke správnímu soudu představuje zdržení 2 - 3 roky.

9) Podle v současnosti dostupných informací nelze rozhodnout, jestli by případná nová varianta situovaná do prostoru vrchu Val získala souhlasné stanovisko k zásahům do významných krajinných prvků. Přitom realizaci trasy SUK2 vyloučilo právě nesouhlasné a nyní již nezměnitelné rozhodnutí MŽP ČR z 15.3.1995, které zásahy do VKP na této trase odmítlo.

10) Vzhledem k obtížným stavebně-technickým podmínkám v prostoru vrchu Val v souvislosti s výstavbou raženého tunelu a větší délce přemostění řeky Úhlavy byly stavební práce na variantě procházející vrchem Val odhadnuty o 9 měsíců delší, než v případě ostatních porovnávaných variant.


Stáhněte si porovnání časové náročnosti jednotlivých variant plzeňského obchvatu ve formátu Word 7


Další informace o...
...tom jak můžete pomoci Vy ...dálničním obchvatu Plzně sekci "Za ekologicky čistou dopravu" Dětech Země - Plzeň Dětech Země
© Děti Země, Jan Rovenský
20.7.1999