Děti Země - Děčín

Ochrana řeky Labe Děti Země

Hudečkova 1, 405 01 Děčín 1, Tel/fax. 0412/ 510 650, e-mail: dz.decin@space.cz


Děti Země Děčín jsou jednou z mnoha poboček ekologické organizace s celostátní působností.

Kampaně:
 1. Děčín - město pro lidi
  smyslem této kampaně je prosadit do územního plánu města principy trvale udržitelného rozvoje. Ten je postaven na šetrném dopravním řešení, pro které je prioritou především pěší občan a ekologické způsoby přepravy (cyklistika, MHD, integrovaný dopravní systém) a teprve posléze osobní automobilová doprava. Nejen že takové dopravní řešení umožní obyvatelům města snadnější a bezpečnější pohyb, ale výrazně ovlivňuje i jejich zdraví (čistota ovzduší, méně hluku, prachu, méně záboru prostoru parkovacími plochami...). Tato kampaň není pouze dopravní, spadá sem i problematika odpadového hospodářství, úspor energie, atd.

  Součástí kampaně jsou i další připravované aktivity
  - Bezpečná cesta do školy (připravováno se sdruženími Olomoučtí kolaři, Pražské matky)
  - Tady je mi dobře (připravováno s organizacemi Pražské matky, Hnutí angažovaného mateřství, Sdružení Slunečnice)

 2. Labe - řeka v ohrožení

  Na zákonem chráněném úseku Labe, v lokalitách Malé Březno a Prostřední Žleb, je plánována výstavba plavebních stupňů. Ty mají zlepšit splavnost řeky pro rozvoj lodní dopravy, ale jejich umístění v Chráněné krajinné oblasti Labské pískovce a České středohoří by mělo pro zdejší cenné ekosystémy devastující a nevratné následky. Děti Země Děčín se již mnoho let angažují v záchraně tohoto posledního nezregulovaného toku Labe a zapojují veřejnost do procesu projednávání EIA = posuzování vlivu stavby na životní prostředí. Na projektu úzce spolupracujeme s těmito organizacemi a institucemi - Přátelé přírody, Český svaz rybářů, Správa CHKO Labské pískovce, Správa CHKO České středohoří, Správa Národního parku České Švýcarsko, Agentura ochrany životního prostředí, Hnutí Brontosaurus, Centrum environmentálních analýz, Městský úřad Děčín, Okresní úřad Děčín, Ministerstvo životního prostředí ČR, Ministerstvo dopravy a spojů ČR, Ředitelství vodních cest ČR, Naturschutzbund Deutschland a European river network.

 3. Olešská Kramle

  Děti Země Děčín již dlouhá léta spolupracují s Ústavem sociální péče pro mentálně handicapované děti a mládež ve Staré Olešce u Děčína. V rámci využití volného času těchto klientů pomáhají výchovným pracovníkům se zajišťováním a organizací výletů, brigád, zájmových dílen a různých aktivit pro děti, na kterých se podílejí jak klienti z dalších ústavů pro mládež , tak děti ze základních škol v regionu.

  Jednou z nejvýraznějších aktivit uskutečněných ve spolupráci s ÚSP Stará Oleška a Sdružením Slunečnice je kulturní benefiční festival, který každoročně probíhá v areálu ústavu. Festival je trochu recesivně nazván Olešská Kramle a je přehlídkou především mladých hudebních a divadelních regionálních sdružení, ale na vystoupení a zajištění kvalitní produkce se podílí (převážně benefičně) i profesionální skupiny. Návštěvníci zde mají možnost účastnit se i několika zájmových dílen, kde si spolu s klienty ústavů vyzkouší svou manuální zručnost, mohou se s fotbalovým mužstvem ústavu ve Staré Olešce utkat v přátelském zápase a po celou dobu festivalu být v přímém kontaktu s mladými lidmi z mnoha ústavů z regionu, kteří se akce každoročně účastní. Výtěžek festivalu je pokaždé slavnostně předán vedení ÚSP Stará Oleška jsou z něj hrazeny rekreace klientů a další potřeby ústavu.

 4. Vzdělávací aktivity

  Sem patří besedy pro veřejnost, zaměřené na témata, která učí veřejnost ve vlastním zájmu chránit své životní prostředí - úspory energie, alternativní zdroje energie, odpady, toxické látky... - patří sem také poradenská činnost pro veřejnost, v rámci které pomáháme občanům s jejich problémy týkajícími se ochrany životního prostředí (kácení stromů, znečišťování životního prostředí, pomoc při zakládání nových organizací...) - aktivity pro neziskové organizace - připravujeme vzdělávací semináře pro členy organizací a sdružení, zajišťujeme informační a prezentační servis neziskovým sdružením na internetu a v ulicích města

 5. Kulturní aktivity

  - ekovýchovné výstavy v ulicích města, koncerty propagující otázky ochrany přírody (např. Koncert ke Dni Země, happeningy...)

 6. Správní řízení

  Děti Země Děčín se podle zák.114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny účastní všech správních řízení v děčínském regionu, která se dotýkají zájmů ochrany přírody. O těchto řízeních veřejnost mnohdy ani netuší, proto je velmi důležitá včasná informovanost a reakce.


Publikační činnost:
Dosavadní úspěchy:
Co nabízíme veřejnosti:
Hledáme nové spolupracovníky, dobrovolníky, zájemce.

Nabízíme samostatnou a tvůrčí práci, práci v terénu, práci s lidmi a pro lidi, možnost práce na počítači, získání speciálního školení Fundraising pro neziskové organizace a získání Certifikátu dobrovolníka, možnosti rozšiřování vědomostí v oblasti ochrany životního prostředí, a mnoho jiného. Dobrovolník si může sám zvolit práci, jakou se chce zabývat, i délku času stráveného touto prací.

Zkušenosti získané prací v neziskovém sektoru a certifikát dobrovolníka vám mohou být užitečným pomocníkem při studiu (především přírodovědných a sociálně- právních směrů, ale i pedagogických, ekonomických), při žádosti o přijetí na studium, při hledání nového zaměstnání. V každém případě vám činnost v naší organizaci přinese užitečné vyplnění vašeho volného času. V současné době hledáme cesty, jak dobrovolníkům, kteří se osvědčí, umožnit v naší organizaci získat zaměstnání na plný úvazek.


Statutární zástupci pobočky:
Zaměstnanci:


Adresa:
Děti Země
Hudečkova 1
Kontaktní osoba : Jan Dostál
405 01 Děčín 1
tel/fax: 0412/ 510 650
E-mail: dz.decin@space.cz