V bezprostřední blízkosti přírodního parku Košíře - Motol probíhají od konce prosince zemní práce, které mají připravit terén pro výstavbu obytného komplexu "Bydlení Cibulka" - asi 120 nadstandardních bytů.

Obvodní úřad pro Prahu 5 vydal stavební povolení přesto, že platnost územního rozhodnutí přezkoumává soud a dosud nebylo ukončeno řízení o biologickém průzkumu lokality s ohledem na výskyt zákonem chráněných živočichů a rostlin . Proti výstavbě protestují stovky místních obyvatel a řada občanských sdružení.

Bydlení tváří k přírodě

Bydlení Cibulka vzniká v těsné blízkosti přírodní památky Vidoule. Tato stolová hora je tvořena mohutnými vrstvami pískovců, opuk, slínů a břidlic, které se ve třetihorách ukládaly na dně teplých a mělkých moří. Vidoule je jedinou zachovalou "svědeckou" horou na území města. Jde o pražský geomorfologický fenomén, důležitou kompoziční a pohledovou dominantu Prahy.

Dřívější biologické průzkumy dokazují, že na Vidouli je 78 druhů motýlů (13% druhů žijících v ČR), téměř 130 druhů brouků, přes sto druhů blanokřídlých, řada druhů ptáků, netopýři, motýli, čmeláci, měkkýši, obojživelníci, plazi. Svůj domov zde má například jeden druh samotářské včely s parazitickou zlatěnkou, které se hojně vyskytují v českém krasu.

Bydlení Cibulka je jedním z několika projektů nových sídlišť na Praze 5, jejichž současná realizace by vážně ohrozila přírodní park Košíře - Motol . Znamenala by faktickou likvidaci zeleného pásu táhnoucího se napříč částí Prahy 5 . Nejmenší pražský přírodní park by "obestavěním ztratil napojení na volnou krajinu za městem, což by se projevilo na postupné degradaci zdejších ekosystémů. Park Košíře - Motol dnes plní nezbytnou funkci "zelených plic Prahy 5.

Proč je projekt "Bydlení Cibulka škodlivý?

  1. Naruší ekologickou stabilitu přírodního parku Košíře - Motol a přírodní památky Vidoule - budovy jsou umístěny do její těsné blízkosti. Kvůli terénním úpravám má být pokáceno mnoho stromů což ohrožuje probíhající biokoridor.
  2. Ohrozí biotopy chráněných druhů - stavba postihuje lokalitu s některými vzácnými rostlinami a živočichy, v jejím průběhu přitom nebyl zpracován podrobný biologický průzkum.
  3. Poškodí krajinný ráz a charakter současné zástavby - objekty s 5 - 6 podlažími jsou předimenzované, v jejich okolí stojí pouze rodinné domy obklopené zelení. Narušují pohledově jak souvislou zeleň lesoparku, tak morfologickou hranu tabulové hory Vidoule.
  4. Může změnit vodní režim - v lokalitě jsou odedávna značné problémy s podzemní vodou, které může výstavba velkých objektů znásobit.
  5. Nerespektuje zákon - v průběhu schvalovacích řízení došlo k opakovanému porušení zákona 114/92 o ochraně přírody a krajiny.
  6. Zhorší dopravní situaci - výstavbou komplexu dojde k velkému nárůstů dopravního zatížení lokality a zhoršení životního prostředí místních obyvatel.
  7. Projekt je bezohledný jak k občanům v okolí, tak k hodnotám daného území.

Povolení přezkoumává soud

Projekt "Bydlení Cibulka" nebyl dostatečně projednán, žádná z námitek občanů nebyla vzata v potaz. Občanská sdružení se přitom od počátku účastní všech správních řízení. Při schvalování došlo k řadě procesních i věcných pochybení. Platnost tři vydaných rozhodnutí (územního, vodoprávního a stavebního) nyní přezkoumávají soudy. Závady ve schvalovacím řízení nesou vinu státní orgány, především odbor územního rozhodování Magistrátu hl. m. Prahy, který bez dostatečných podkladů vydal územní rozhodnutí, a stavební úřad pro Prahu 5, který obdobně vydal stavební povolení.

Co je řešením ?

část lokality "Cibulka", byla zasažena starými ekologickými zátěžemi a její rekultivace je nezbytná. Výstavba bytů je zde namístě. Měla by zde ovšem vznikat nízkopodlažní zástavba, která respektuje přírodní hodnoty daného území.

Co Vám Metrostav - Intertrade neřekl

  1. V červnu 1999 firma bez povolení přemístila hnízdo chráněného druhu mravenců ze stavební parcely, v areálu také protiprávně zlikvidovala desítky vzrostlých stromů.
  2. Podle územního plánu mají v lokalitě "Cibulka stát nízkopodlažní objekty, které nenaruší harmonické měřítko a vztahy v krajině, nesmí dojít k narušení vodního režimu a musí být zachován lesík na jihu a východě. Současný projekt tyto podmínky ignoruje.
  3. "Bydlení Cibulka je prezentováno jako místo s krásným výhledem uprostřed zeleně. Už dnes se však počítá s výstavbou dalšího obytného komplexu přímo naproti Cibulce (asi 500 bytů), další zástavbou v předpolí továrny a zkapacitněním ulice Na Pomezí pro MHD. Svůj současný klid tato lokalita možná brzy ztratí.

Co můžete udělat Vy ?

Koalice za přírodní park Košíře Motol Občanské sdružení Cibulka tel. 5721 2259

Děti Země   tel. 278 1471

Občanské sdružení Jinonice - Vidoule

Z O  čS O P "Troja"

 

 Děti Země   Centrum pro podporu občanů   akce Cibulka 


© Děti Země  27.2.2000